Formación Profesional Básica Servizos Comerciais

A Formación Profesional Básica (FPB) forma parte das ensinanzas de formación profesional (FP) do sistema educativo.

A FPB está dirixida aos alumnos que presentan algún tipo de dificultade na Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e/ou queren encamiñarse á formación profesional. Os requisitos de acceso á mesma son os seguintes:

 • Ser proposto/a polo equipo docente e contar coa autorización do pai, nai ou titor legal.
 • Cumprir 15, 16 ou 17 anos no ano de inicio da FPB.
 • Ter cursado 3º da ESO ou excepcionalmente 2º da ESO.
 • De quedaren prazas vacantes, completaranse os grupos con alumnos/as que fagan 18, 19 ou 20 anos e non teñan a ESO finalizada.

No noso centro ofrécese o título “Formación Profesional Básica en Servizos Comerciais” cunha duración de 2.000 horas repartidas en dous cursos académicos, e nas que se inclúen 320 horas de formación en empresas (prácticas laborais).

Superada a FPB obtense o título "Profesional básico en servizos comerciais" que ten validez tanto académica como profesional. O alumnado de Formación Profesional Básica pode ademais acceder ao título de graduado en Educación Secundaria (ESO) mediante a superación da proba de avaliación final desta etapa. 

Este título de Formación Profesional Básica:

 • Ten os mesmos efectos laborais có da ESO.
 • Capacita para desempeñar funcións de "Nivel Básico de prevención de riscos laborais"
 • Permite o acceso directo a Ciclos Formativos de Grao Medio (con preferencia de acceso aos de perfil comercial)

O perfil laboral dos alumnos oriéntase a empresas de distribución comercial, departamentos comerciais e almacéns de empresas, retallistas (tendas, supermercados, hipermercados e grandes superficies comerciais), desenrolando os seguintes traballos:

 • Auxiliar de dependente/a de comercio
 • Auxiliar de animación do punto de venda
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar de promoción de vendas
 • Empregado/a de reposición
 • Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a
 • Operario/a de pedidos
 • Operador/ora de carreta de recepción e expedición
 • Contador/ora de recepción e expedición
 • Operario/a de loxística e auxiliar de información