Titorías - CM Actividades Comerciais

Cursos do CM Actividades Comerciais
1º CM Actividades Comerciais 2º CM Actividades Comerciais

 

O currículo do Ciclo Formativo de Grao Medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais ven establecido polo DECRETO 49/2016, do 7 de abril.

Obxectivos xerais

 • Reunir as iniciativas emprendedoras e procurar as oportunidades de creación de pequenos negocios comerciais polo miúdo, valorando o impacto sobre o ámbito de actuación e incorporando valores éticos, para realizar proxectos de viabilidade de implantación por conta propia de negocios comerciais retallistas.
 • Delimitar as características e a contía dos recursos económicos necesarios, atendendo ás características da tenda e dos produtos ofrecidos, para a posta en marcha dun pequeno negocio retallista.
 • Analizar operacións de compravenda e de cobramento e pagamento, utilizando medios convencionais ou electrónicos, para administrar e xestionar un pequeno establecemento comercial.
 • Comparar e avaliar pedidos da clientela a través de diferentes canles de comercialización, satisfacendo as súas necesidades de produtos e/ou servizos, para realizar a venda destes.
 • Identificar os procesos de seguimento e posvenda, atendendo e resolvendo as reclamacións presentadas pola clientela, para realizar a venda de produtos e/ou servizos.
 • Recoñecer as tarefas de recepción, colocación e expedición de mercadorías no almacén, asignando medios materiais e humanos, controlando as existencias de mercadorías e aplicando a normativa en materia de seguridade e hixiene, para organizar as operacións de almacenaxe das mercadorías.
 • (Ver máis)

Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico en Actividades Comerciais consiste en desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e respectando a lexislación vixente.

Competencias profesionais, personais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais do título de técnico en Actividades Comerciais son as que se relacionan:

 • Realizar proxectos de viabilidade e de posta en marcha e exercicio por conta propia da actividade dun pequeno negocio de comercio retallista, adquirindo os recursos necesarios e cumprindo as obrigas legais e administrativas, conforme a normativa vixente.
 • Administrar e xestionar un pequeno establecemento comercial, realizando as actividades necesarias con eficacia e rendibilidade e respectando a normativa vixente.
 • Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través de diversas canles de comercialización, utilizando as técnicas de venda adecuadas á tipoloxía da clientela e aos criterios establecidos pola empresa.
 • Organizar as operacións de almacenaxe das mercadorías nas condicións que garantan a súa conservación, mediante a optimización de medios humanos, materiais e de espazo, de acordo con procedementos establecidos.
 • (Ver máis)