Consello Escolar

O Consello Escolar do "Fogar de Santa Margarida" réxese pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, na que nos artigos 126 e 127 faise referencia a composición e as competencias do mesmo.

Os seus compoñentes son:

Presidente: D. Raúl Díaz Carballeira
Representantes do Titular:

D. Ramiro Manuel Docampo Bello
D. Enrique Nicolás Martínez Mato
D. Xosé Manuel Varela  Varela

Representantes do profesorado:

D.  Adrián Campos Ricoy
D. Paulino José Pais Barreiro

D. Luis Román Suárez Canedo
Dª. Estefanía Vázquez Seoane

Representantes dos pais/nais:

Dª. Alejandra Iglesias Cabrejas
D. Santiago Reboyras Martínez
Dª. María Victoria Vega Rodríguez
Dª. María del Carmen Villar Gómez

Representantes dos alumnado:

Dª. Paula Ibáñez García
Dª. Ana Milena Verdeal Hernández

Representante da administración e servizos: D. Rafael Eduardo Serrano Martínez
Representante do persoal complementario de centros con unidades de Educación Especial: Dª. María Iria Peón Hernanz