Consello Escolar

O Consello Escolar do "Fogar de Santa Margarida" réxese pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, na que nos artigos 126 e 127 faise referencia a composición e as competencias do mesmo.

Os seus compoñentes son:

Presidente: D. Raúl Díaz Carballeira,
Director Técnico
Representantes do Titular:

D. Alfonso García Sanmartín

D. Xosé Manuel Varela  Varela

D. Enrique Nicolás Martínez Mato

Representantes do profesorado:

D.  Adrián Campos Ricoy

Dª. Carmen Vega Sánchez

Dª. María del Carmen Pereira Vázquez

D.  Román Suárez Canedo

Representantes dos pais/nais:

Dª. Mónica Sánchez González-Dans

D.  Francisco Javier Pérez Suárez

D.  Santiago Reboyras Martínez

Dª. Mª Victoria Vega Rodríguez

Representantes dos alumnado:

D. Aarón Fuentes Martínez

D. Pedro Romero Fernández

Representante da administración e servizos: D. Raúl Díaz Carballeira
Representante do persoal complementario de centros con unidades de Educación Especial: Dª. Paula García Rego